impleSITE.pl Prosty cms i hosting stron www
impleSITE.pl / Start / Cennik / Licencja impleSITE.pl

Licencja impleSITE.pl

Przedstawione poniżej warunki i postanowienia stanowią umowę prawną (”Umowę”) pomiędzy użytkownikiem końcowym (osobą fizyczną lub prawną) zwanym dalej “Licencjobiorcą”, a Panem Piotrem Majewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Majewski Business Consulting, z siedzibą przy ul. Łańcuckiej 12a/8 80-809 Gdańsk, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej miasta Gdańska nr 110384, NIP 585-139-26-23, REGON 192790177 zwaną dalej “Licencjodawcą”, dotyczącą usługi internetowej o nazwie impleSITE.pl, o treści następującej:

§ 1.
DEFINICJE

W niniejszej umowie Strony przyjmują następujące znaczenia podanych niżej i używanych w treści umowy terminów:

§ 2.
LICENCJA NA USŁUGĘ

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
   
 2. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia ust. 1, obejmuje:
   
  1. prawo do korzystania z Usługi na własny lub cudzy użytek Licencjobiorcy w zakresie i na warunkach opisanych niniejszą umową;
    
  2. prawo do korzystania z istniejącej Dokumentacji przez Licencjobiorcę w formie drukowanej i/lub elektronicznej zgodnie z niniejszą Umową
    
 3. Licencja nie obejmuje kosztów zakupu domeny typu TLD.
   
 4. Licencjodawca posiada i zachowuje wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, tajemnic handlowych i inne prawa własności dotyczące Usługi oraz Dokumentacji o których mowa w ust. 1.
   
 5. OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJA SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI I INNYMI PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

§ 3.
OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Licencjobiorca nie może:
   
  1. trwale lub czasowo zwielokrotniać kodu źródłowego Usługi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
    
  2. obserwować, badać i testować funkcjonowania Usługi, chyba że obserwacje, badania i testowanie podejmowane są przez Licencjobiorcę w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania Usługi i tylko w zakresie wyznaczonym postanowieniem § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności w celu poznania idei i zasad Usługi;
    
  3. zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zmianami);
    
  4. korzystać z programu w sposób naruszający prawo polskie, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z z późn. zmianami);
    
  5. korzystać z programu w sposób naruszający dobre obyczaje;
    
 2. Licencjobiorca jest uprawniony mocą umowy niniejszej do umieszczania w systemie impleSITE.pl wyłącznie treści, których jest właścicielem, lub których właściciel wyraził na to zgodę.
   
 3. Licencjobiorca jest zobowiązany na każde wezwanie Licencjodawcy, niezwłocznie po wezwaniu, udokumentować posiadane prawo do publikowania treści umieszcznych przez niego w systemie impleSITE.pl.
   
 4. Licencjobiorca może zalogować się na Witrynie Internetowej Licencjodawcy w celu korzystania z Usługi, w tym samym czasie, nie więcej niż jedną osobę. Dostęp do korzystania z Programu będzie obostrzony zapytaniem o dane dostępu (E-mail i Hasło). Dane dostępu Licencjobiorca wybiera samodzielnie podczas rejestracji konta w Usłudze.
   
 5. W celu ochrony Usługi przed wglądem osób niepowołanych Licencjodawca zastrzega możliwość zmiany danych dostępu.
   
 6. Licencjobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie, w czasie trwania umowy niniejszej, regularnej korespondencji elektronicznej z informacjami handlowymi dotyczącymi systemu impleSITE.pl.
   
 7. Licencjodawca może czasowo, do wyjaśnienia zablokować konto Licencjobiorcy w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszanie niniejszej Umowy lub w wyniku prawomocnego wyroku sądowego.

§ 4.
AKTUALIZACJA PROGRAMU

 1. Licencjodawca rezerwuje sobie prawo poszerzenia według swojego wyłącznego uznania Usługi o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiania, aktualizowania i modyfikowania go.
   
 2. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Licencjodawca nie ma obowiązku dostarczania Licencjobiorcy kolejnych wersji Usługi jak i dodatkowych elementów i funkcji Usługi.
   
 3. Licencjobiorca wyraża również zgodę na zawarcie niniejszej Umowy w nowej wersji, jeśli będzie chciał korzystać z nowej wersji Usługi jak i dodatkowych elementów i funkcji Usługi.
   
 4. Licencjodawca może dowolnie usuwać funkcjonalności Usługi dodane po zawarciu niniejszej umowy lub pobierać za nie dodatkowe, nieobowiązkowe opłaty. 

§ 5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraty danych, informacji lub dochodów w następstwie przerw w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy.
   
 2. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Usługi.
   
 3. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość umieszczanych przez Licencjobiorcę treści i danych w systemie impleSITE.pl.
   
 4. W przypadku udostępniania Usługi na cudzy użytek, pełną odpowiedzialność za działania wykonywane na koncie Licencjobiorcy bierze Licencjobiorca.
   
 5. Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania poufności bazy danych zgromadzonej przez Licencjobiorcę.
   
 6. Ewentualna odpowiedzialność Licencjodawny ograniczona jest do wysokości wniosionych przez Licencjobiorcę opłat za Usługę w czasie, gdy powstała szkoda z winy Licencjodawcy.

§ 6.
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ ROZWIĄZANIA

 1. Okres ważności niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia na konto Licencjonodawcy pieniędzy za Usługę. Niniejsza Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę za 14 dniowym wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
   
 2. Licencjodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia i bez zwrotu niewykorzystanej części abonamentu za Usługę, w przypadku, gdy Licencjobiorca:
   
  1. pozostawał będzie w zwłoce z zapłatą opłaty abonamentowej przez okres przekraczający jeden dzień
    
  2. lub naruszy postanowienia niniejszej umowy, w szczególności przekroczy zakres licencji, oraz wykorzysta Usługę dla celów sprzecznych prawem lub dobrymi obyczajami.
    
 3. Wypowiedzenie umowy przez Licencjobiorcę nie zobowiązuje Licencjodawcy do zwrotu niewykorzystanej części abonamentu za Usługę.

§ 7.
WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu udzielenia na podstawie niniejszej umowy licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się płacić Licencjodawcy opłatę abonamentową w wysokości wynikającej z Cennika.
   
 2. Cennik został opublikowany w Witrynie Internetowej Licencjodawcy lub dostarczony Licencjobiorcy przy zawarciu umowy i stanowi integralną część do niniejszej umowy.
   
 3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie. Zmiany Cennika dokonywane w czasie trwania umowy licencyjnej są wiążące dla Stron po upływie 7 dni od dnia opublikowania ich na Witrynie Internetowej Licencjodawcy.
   
 4. W przypadku podwyższenia cen Licencjobiorca ma prawo, w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania zmiany oraz powiadomienia o podwyższeniu cen, wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
   
 5. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go Licencjodawcy listem poleconym. Nie dokonanie przez Licencjobiorcę wypowiedzenia umowy w wyżej wymieniony sposób, uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę Cennika.
   
 6. Opłata abonamentowa płatna jest z góry na konto Licencjodawcy. 

§ 8.
GWARANCJA

 1. Licencjodawca gwarantuje, że Usługa, na który udzielona została Licencja, będzie działał zgodnie z określonymi dla niego założeniami przez czas trwania opłaconego abonamentu.
   
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Usługi wynikające z jego wad, w okresie obowiązywania gwarancji będą usunięte przez Licencjodawcę na jego koszt.
   
 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi w okresie gwarancji, jak i po upływie okresu gwarancji, powstałe wskutek jego nieprawidłowego użytkowania przez Licencjobiorcę.

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej umowy w dowolnym czasie przez dostarczenie Licencjobiorcy nowej wersji Umowy lub opublikowanie jej w Witrynie Internetowej Licencjodawcy.
   
 2. Ciągłe korzystanie przez Licencjobiorcę z Usługi będzie jednoznaczne z przyjęciem przez Licencjobiorcę warunków i postanowień zmodyfikowanej Umowy.
   
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy ze strony Licencjobiorcy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod warunkiem nieważności.
   
 4. Cennik może ulegać zmianom zgodnie z §6ust. 2, które dla swej ważności wymagają opublikowania na Witrynie Internetowej Licencjodawcy.
   
 5. Do wszystkich spraw nie ujętych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z późn. zmianami ), a w sprawach w niej nie unormowanych - przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

LICENCJOBIORCA WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MU PRAW JAK RÓWNIEŻ OBOWIĄZKÓW I WARUNKÓW USTALONYCH NA MOCY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. OPŁACAJĄC ABONAMENT ZA USŁUGĘ, LICENCJOBIORCA WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ WARUNKOM I POSTANOWIENIOM UMOWY I PRZYZNAJE LICENCJODAWCY PRAWA NALEŻNE JEJ NA MOCY UMOWY.

Copyright © 2006-2023 MajewskiBC.pl